SLEDUJTE NÁS NA:
K O D E X K L U B U

GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BUTCHIS, z.s., IČO 27024784 se sídlem Pod strašnickou vinicí 3247/14, 100 00 Praha 10 (dále jen: „Správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Pod strašnickou vinicí 3247/14, 100 00 Praha 10 – Strašnice
email: gdpr@butchis.com

 • OSOBNÍMI ÚDAJI SE ROZUMÍ VEŠKERÉ INFORMACE O IDENTIFIKOVANÉ NEBO IDENTIFIKOVATELNÉ FYZICKÉ OSOBĚ; IDENTIFIKOVATELNOU FYZICKOU OSOBOU JE FYZICKÁ OSOBA, KTEROU LZE PŘÍMO ČI NEPŘÍMO IDENTIFIKOVAT, ZEJMÉNA ODKAZEM NA URČITÝ IDENTIFIKÁTOR, NAPŘÍKLAD JMÉNO, IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO, LOKAČNÍ ÚDAJE, SÍŤOVÝ IDENTIFIKÁTOR NEBO NA JEDEN ČI VÍCE ZVLÁŠTNÍCH PRVKŮ FYZICKÉ, FYZIOLOGICKÉ, KULTURNÍ NEBO SPOLEČENSKÉ IDENTITY TÉTO FYZICKÉ OSOBY.
 • SPRÁVCE JMENOVAL POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění Vaší přihlášky nebo na základě Vaší návštěvy webových stránek fbsbohemians.cz.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 2. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 3. oprávněný zájem správce pro zpracování osobních údajů (zejména pro zlepšování nabízených služeb) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 4. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 5. Účelem zpracování osobních údajů je
 6. výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky: jméno, příjmení, email, telefon, fakturační adresa, dodací adresa; poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 7. evidence osobních údajů v rámci členství v klubu FBŠ Bohemians
 8. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 9. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 10.  Zpracování za účelem statistik návštěvnosti webových stránek.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 2. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 3. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 4. po dobu 1 roku členství v klubu FBŠ Bohemians a následující 1 rok po ukončení členství
 5. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje zlikviduje, pokud není jiný právní důvod, pro který je oprávněn nebo povinen osobní údaje zpracovávat.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 2. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 3. zajišťující marketingové služby
 4. informace o členech klubu jsou předávány Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Pražské tělovýchovné unii (PTU). Dále mohou být poskytnuty jako podklady pro získání grantů a dotací.
 5. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 3. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 8. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů nebo kontaktovat pověřence na ochranu osobních údajů zasláním emailu na adresu gdpr@butchis.com nebo přes datovou schránku tmexway.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2020.